Głównym profilem naszej działalności są roboty budowlane w specjalności torowej.
Prace realizujemy na torach kolejowych (różnych prześwitów), tramwajowych i podsuwnicowych.
  • budowa nowych układów torowych (projektowanie i wykonawstwo),
  • przygotowanie terenu pod inwestycje (wycinka drzew i krzewów, karczowanie pni, wyburzenia, plantowanie terenu, itp.)
  • remonty, przebudowa i modernizacja układów torowych i związanych z nimi obiektami (odwodnienia liniowe, kanalizacja, przepusty, pasy p.poż itp.)
  • budowa peronów oraz żelbetowych kozłów oporowych typu ciężkiego
  • budowa i remonty przejazdów kolejowych
  • budowa i remonty ramp przeładunkowych
  • zabudowa wag kolejowych
  • wykonujemy przeglądy okresowe obiektów budowlanych związanych i nie związanych z prowadzeniem ruchu
  • opracowujemy Regulaminy pracy bocznicy kolejowej oraz dokumentację techniczną niezbędną do uzyskania Świadectwa bezpieczeństwa bocznicy kolejowej w świetle aktualnie obowiązujących uregulowań prawnych
  • prowadzimy doradztwo techniczne w zakresie planowania inwestycji i remontów, przebudowy i rozbudowy układów torowych pozwalający na jego optymalne wykorzystanie eksploatacyjne